I samband med en separation kan en bodelning göras. Vid denna bodelning bestäms bland annat vem av parterna som ska få behålla den gemensamma
bostaden. Om parterna inte kan komma överens om vem som ska få behålla bostaden kan de ansöka om att en bodelningsförrättare utses – det är en jurist som kommer avgöra vem av parterna som är i störst behov av bostaden. Före det att bodelning hunnit ske kan vardera part ansöka om att få bo kvar i bostaden till dess att bodelningen skett, s.k. kvarsittanderätt.