Information

Information om våra principer för debitering och faktureringsrutiner

Arvode kan debiteras genom delfaktura, a conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget.

Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment.

Med fakturering a conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto redovisas i slutfaktura.

I ärenden om vårdnad, boende och umgänge debiterar vi 1 781 kr inkl moms för privatpersoner. Vid övrig timdebitering fakturerar vi 2 500 kr per timme för arbete och tidsspillan inklusive moms för privatpersoner och 2 500 kr per timme för arbete och tidsspillan exklusive moms för företag.

Om utlägg blir aktuellt är det något som huvudmannen kommer att belastas med om inte annat avtalats. Exempel utlägg är kostnader för tolk, olika former av handlingar som kan behöva utfärdas av tredje person etc.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera genom a conto eller förskott.

Det upplyses om att såväl privata som företagsklienter kan ha en möjlighet att få uppdraget finansierat genom försäkringsskydd, rättsskydd. Privata klienter har även en möjlighet att i vissa fall få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner såsom rättshjälp om inte försäkringsskydd finns.

För den del ersättning kan ske genom rättsskydd utgår en självrisk vanligen på 20%.

 

Konsumenttvistnämnden

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister som uppstått efter den 11 januari 2016.
Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp.

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) – GDPR

Advokatbyrån Sörmdal AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Advokatbyrån Sörmdal AB, behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person, behandlingen är nödvändig för vårt uppdrag för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, vanligen i egenskap av offentligt biträde, ställföreträdare, offentlig försvarare, målsägandebiträde, rättegångsbiträde, god man för bortovarande part etc eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Advokatbyrån Sörmdal AB:s eller tredje parts intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Sörmdal AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från eventuellt nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Sörmdal AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen www.datainspektionen.se. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@sormdal.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Sörmdal AB, 556779-3467, Huvudkontor Franzéngatan 41, 112 16 Stockholm, 010 45 30 300 växel, www.sörmdal.se, info@sormdal.se