پارسی

تخصص دفتر وکالت سورمدال (Sörmdal) در دعاوی جنحه، حقوق اتباع خارجی، حقوق خانواده و حقوق اجتماعی است و به اشخاص حقیقی و شرکتها مشاوره و وکالت ارائه می کند. ما همچنین از تجربه گسترده ای در وکالت از کودکان برخورداریم.

اگر به ارتکاب جُرمی مظنون شده اید، در بسیاری از موارد از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار هستید. مهم است که یک وکیل مدافع هرچه زودتر، ترجیحاً در اولین بازجوئی، در پرونده حضور یابد. شما می توانید خودتان وکیل مدافع مورد نظر خود را به پلیس پیشنهاد کنید. شما همچنین حق دارید یک وکیل مدافع خصوصی بهمراه داشته باشید چون مقامات اداری بندرت در اولین بازجوئی وکیل مدافع تعیین می کنند.

اگر جُرمی نسبت بشما ارتکاب شده حق دارید یک وکیل مدافع شاکی داشته باشید تا بشما کمک کند. در این مورد هم می توانید وکیل مورد نظر خود را به پلیس معرفی کنید.

ما در زمینه حقوق اتباع خارجی در کلیه موارد اعم از پناهندگی، ویزای توریستی و اجازه اقامت، اجازه کار، پرونده های دوبلینی، بازداشت، امور اتحادیه اروپا و همکاریهای اقتصادی مشترک اروپا و همچنین امور تابعیت کار می کنیم.

 اگر در سوئد تقاضای پناهندگی کنید تقریباً همیشه حق داید وکیل مدافع تسخیری داشته باشید که بشما کمک کند. وکیل مدافع تسخیری معمولاً از طرف اداره مهاجرت سوئد تعیین می شود و حق الوکاله او را دولت می پردازد. وقتی به اداره مهاجرت مراجعه می کنید خودتان می توانید وکیل مدافع مورد نظر خود را به آنها معرفی کنید.

 اگر مایل هستید به سوئد بیایید و ازدواج کرده یا بصورت همزی زندگی کنید، اگر مایل هستید کار کنید یا یک شرکت تأسیس کنید، ما بشما یا بصورت وکیل مدافع یا نماینده حقوقی کمک می کنیم. اگر بازداشت شده باشید اغلب از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار هستید که بشما کمک کند.

 ما در زمینه حقوق خانواده در درجه نخست در موارد سرپرستی، سکونت و دیدار فرزند کار می کنیم.

 حقوق اجتماعی دربرگیرنده زمینه های مختلفی است. در این زمینه ما در درجه نخست در موارد ال.و.او (قانون مراقبت اجباری از کودکان و نوجوانان)، ال.و.ام (قانون مراقبت از معتادان)، ال.پ.ت (قانون مراقبت اجباری از بیماران) و ال.آر.و (قانون مراقبت روانپزشکی قانونی) کار می کنیم که همگی بنوعی مشمول مراقبت و نگهداری اجباری هستند. در اینگونه موارد می تواند یک وکیل مدافع تعیین شود و شما همچنین حق دارید خودتان وکیل موردنظر خودرا پیشنهاد کنید.

 محور کار ما شما بعنوان موکل هستید و ما برای ارزش هایی مانند تخصص و شایستگی، قابلیت دسترسی و جدیت و پشتکار اهمیت والائی قائل هستیم.