دری

دفتر وکلای Sörmdal متخصص قضایای جنایی، قانون مهاجرت،‌ قانون خانواده و قانون اجتماعی و ارائه رهنمایی و مساعدت به اشخاص و شرکت های خصوصی می باشد. ما همچنین در نمایندگی از اطفال از تجربه وسیعی برخوردار می باشیم.

 اگر مظنون به ارتکاب یک جرم هستید، در بسیاری از حالات حق دارید که یک مدافع شوید. این مهم است که مدافع به زودترین فرصت ممکن کار خود را آغاز کند. اگر ممکن است، حتی قبل از اولین استماع کار را آغاز کنید. شما می توانید پیشنهاد بدهید که کدام افسر پولیس را می خواهید منحیث مدافع داشته باشید. برعلاوه، شما حق دارید که یک مدافع خصوصی استخدام کنید که از شما تبعیت کند، چراکه مقامات اکثراً‌ برای استماع اول یک مدافع رسمی برای شما تعیین نمی کنند.

 اگر اتهامی علیه شما اقامه شده است، حق دارید که یک شاکی تعیین کنید که به شما کمک کند. در این حالت نیز‌ شما می توانید به پولیسی که می خواهید، پیشنهاد بدهید.

 ما در تمام عرصه های قانون مهاجرت بشمول پناهجوی، جواز ملاقات و استقرار، جواز کار، تأسیس شرکت، کشورهای دوبلین، سرپرستی، اتحادیه اروپا و استراتژی استخدام اتحادیه اروپا و تابعیت؛ خدمات ارائه می کنیم.

  اگر برای پناهجویی در سویدن درخواست بدهید، شما تقریباً همیشه حق دارید که از سوی یک دستیار رسمی کمک دریافت کنید. یک دستیار رسمی از «هیئت مهاجرت سویدن» انتخاب می شود و مصارف کار آن از سوی دولت سویدن پرداخت می شود. شما می توانید شخصی را که می خواهید منحیث دستیار شما باشد به «هیئت مهاجرت سویدن» پیشنهاد بدهید.

 اگر می خواهید که برای ازدواج یا عقد عرفی به سویدن بیایید،‌ اگر می خواهید که کار کنید یا یک شرکت تأسیس کنید، ما می توانید منحیث دستیار رسمی یا منحیث نماینده به شما کمک کنیم. اگر برای شما یک سرپرست تعیین شده است، در اکثر موارد حق دارید که یک دستیار رسمی نیز داشته باشید.

در رابطه با قانون خانواده، ما بیشتر در عرصه های سرپرستی، مسکن و روابط کار می کنیم.

قانون اجتماعی شامل عرصه های مختلفی است. ما اکثراً‌ در عرصه های LVU، LVM، LPT و LRV کار می کنیم، که همگی شامل یک نوع از مراقبت اجباری می باشند. می توان یک دستیار رسمی برای شما تعیین کرد و شما حق دارید که شخص مورد نظرتان برای دستیار رسمی را پیشنهاد بدهید.

  شما منحیث مراجع در محراق توجه ما قرار دارید و ما بر اساس ارزش هایی چون شایستگی، دسترسی جامع و تعهد به مراجع عمل می کنیم.